Article detail

Hodnocení rizik závažných havárií vybraných technologických zařízení obsahujících amoniak

Aleš Bernatík
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 11-23
Doi: Not indexed
Amoniak je často používaná chemická látka v různých průmyslových odvětvích, kdy se využívá jeho specifických vlastností především jako chladícího média. Na druhou stranu amoniak představuje významnou nebezpečnou látku pro člověka a životní prostředí z hlediska toxicity. Cílem příspěvku je charakteristika různých technologických zařízení s amoniakem a hodnocení společenského rizika závažných havárií pomocí vybraných metod.
Download full version of article