Article detail

Fyzikální experimenty v aerodynamickém tunelu a jejich význam při numerickém modelování proudění a rozptylu plynných látek v ovzduší

Sylva Drábková, Milada Kozubková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 25-36
Doi: Not indexed
Měření realizovaná v aerodynamických tunelech umožňují analyzovat modifikaci proudového pole v důsledku obtékání terénních nerovností a budov, simulovat rozptyl znečišťujících látek z bodových, liniových či objemových zdrojů, zkoumat rozptyl lehkého a těžkého plynu, apod. Mají velký význam pro poznání a pochopení složitých jevů spojených s řešením ekologických úloh a také pro definici matematického modelu těchto dějů. Fyzikální experiment poskytuje při numerickém modelování základní informace pro sestavení matematického popisu daného jevu, definici okrajových podmínek a především verifikaci výsledků. V příspěvku jsou uvedeny některé příklady experimentálního měření v aerodynamickém tunelu a jejich následná numerická interpretace.
Download full version of article