Article detail

Štúdium iniciačných zdrojov drevných prachov

Ivana Tureková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 105-115
Doi: Not indexed
Článok sa zaoberá štúdiom vplyvu iniciačných zdrojov iniciáciu procesu horenia drevných prachov. Sleduje sa vplyv vlastností drevných prachov, veľkosť styčnej plochy medzi iniciačným zdrojom a horľavým materiálom, priestorové usporiadanie počas iniciácie a doba pôsobenia iniciačného zdroja. Poznanie týchto faktorov umožňuje vypracúvať preventívne protipožiarne opatrenia, najmä v technologických procesoch.
Download full version of article