Article detail

Sledovanie vplyvu hydrogenfosforečnanu amónneho na pyrolýzy celulózy v modifikovanej elektricky vyhrievanej teplovzdušnej peci

Tomáš Chrebet, Karol Balog
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 27-33
Doi: Not indexed
Článok sa zaoberá sledovaním tepelného rozkladu celulózy impregnovanej 5, 10 a 15 % vodným roztokom (NH4 )2 HPO4 . Proces pyrolýzy sa sledoval v modifikovanej elektricky vyhrievanej teplovzdušnej peci. Sledovala sa hmotnosť, rýchlosť úbytku hmotnosti, uvoľňované koncentrácie plynov CO a CO2 za dynamických podmienok ohrevu a za izotermických podmienok pri rôznych teplotách a rýchlostiach prúdenia vzduchu okolo vzorky. Merania za izotermickcýh podmienok boli použité na výpočet aktivačných energií.
Download full version of article