Article detail

Príspevok k požiarnej bezpečnosti diaľničného tunela Branisko (SR)

Václav Sedlatý, Štefan Kemenyík, Blanka Jašková, Milan Krkoška, Juraj Blanár
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2005, Volume 1, Issue 1, Pages 95-100
Doi: Not indexed
Príspevok sa zaoberá problematikou skúšania samozhášavej schopnosti prefabrikovaných železobetónových štrbinových odvodňovacích žľabov a čistiacich šácht, ktoré budú slúžiť pre líniové odvodnenie povrchu vozovky v tuneli Branisko. Súčasťou oboch typov prefabrikátov, vyrábaných spoločnosťou Váhostav a.s., je obrubník, slúžiaci pre výškové oddelenie vozovky od susediacich konštrukcií. Čistiace šachty navyše obsahujú ponornú stenu, zabraňujúcu šíreniu ohňa prostrednictvom horľavých kvapalín. Z dôvodu spracovania projektu protipožiarneho zabezpečenia bolo potrebné experimentálne overiť samozhášavú schopnosť vyššie uvedených prefabrikátov.
Download full version of article