Article detail

Přeprava nebezpečných látek z pohledu havarijního plánování území

Dana Chudová, Kateřina Blažková
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2007, Volume 2, Issue 1, Pages 9-14
Doi: Not indexed
Příspěvek se zabývá problematikou přepravy nebezpečných látek v návaznosti na plánování bezpečnostních opatření k zajištění ochrany obyvatelstva a životního prostředí. Důraz v procesu plánování je kladen na analýzu rizika, která je stěžejním vstupem do procesu havarijního plánování území. Nedokážeme-li riziko identifikovat a správně analyzovat, nejsme schopni se proti němu účinně bránit (přijímat opatření). Mimo výčtu metod a jejich porovnání jsou v příspěvku uvedena plánována opatření a zásady chování obyvatelstva v případě havárií s nebezpečnými látkami.
Download full version of article