Article detail

Optimalizácia výcvikových podmienok hasičov, v súčasných zložitých podmienkach aglomerácie

Peter Polakovič, Miloš Kvarčák
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2009, Volume 4, Issue 1, Pages 39-59
Doi: Not indexed
Autori sa vo svojom príspevku zaoberajú analýzou zásahovej činnosti hasičov v zložitých podmienkach aglomerácie z pohľadu používania technických prostriedkov a ich pripravenosti. Navrhujú špecifické riešenie v podobe zostrojenia komplexného testu, prostredníctvom ktorého bude možné po vykonanej štandardizácii lepšie overiť pripravenosť hasičov do zásahu. Test bude v prvom rade slúžiť na preverenie komplexnej pripravenosti hasičov v zásahu do výškových budov. Test sa štandardizuje na súbore hasičov krajín Višegrádskej štvorky. Uvedená problematika je riešením grantovej výskumnej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0713/08 v spolupráci krajín V4.
Download full version of article