Article detail

Poznatky z experimentálneho overovania požiarov osobných automobilových vozidiel v skúšobnej štôlni

Mária Šimonová, Pavel Poledňák
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series
2010, Volume 5, Issue 1, Pages 95-100
Doi: Not indexed
Príspevok sa venuje popisu experimentu požiaru osobných motorových automobilov v uzavretom priestore - v skúšobnej štôlni. Popisuje najmä jeho základné výstupy, namerané výsledky a čiastočne sa venuje vyhodnoteniu experimentu a stanoveniu hypotéz výskumu potrebných pre následné komplexné vyhodnotenie.
Download full version of article